Skip to content

Regulamin Cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Dębica.

 


 

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Dębicy

 

Celem umożliwienia oddawania czci zmarłym oraz zapewnienia porządku
i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosownie poniższego regulaminu.

 

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Cmentarzy Komunalnych w Dębicy zwanym dalej regulaminem jest mowa o:

 1. Zarządcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina Miasta Dębica podpisała stosowną umowę, wyłoniony w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 2. Cmentarzu należy przez to rozumieć Cmentarz Komunalny położony przy ul. Wielopolskie i ul. Cmentarnej w Dębicy.

 3. Dysponencie grobu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała rezerwacji i wniosła odpowiednie opłaty i nabyła uprawnienia do pochowania zwłok.

 

§ 2

 1. Cmentarze komunalne stanowią mienie Gminy Miasta Dębica.

 2. Cmentarze komunalne dostępne są dla ludności codziennie.

 3. Wszelkich czynności administracyjnych związanych z korzystaniem z Cmentarzy i jego urządzeń dokonuje Biuro Cmentarzy prowadzone przez Zarządcę Cmentarzy z którym Gmina Miasta Dębica podpisała stosowną umowę.

 4. Informacja o nazwie, siedzibie i numerze telefonu oraz godzinach przyjmowania osób przez Zarządcę Cmentarzy winna być umieszczona na tablicy znajdującej się w obrębie Cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

 5. Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.

 6. Dysponenci grobu, osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty gospodarcze, świadczące usługi na terenie Cmentarza, zobowiązane są do stosowania niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji Zarządcy Cmentarzy.

 7. Wjazd na teren cmentarzy dostępny jest w dniach pracy Biura Cmentarzy w godz. od 900 do 1600 po uprzednim zgłoszeniu w biurze i uiszczeniu stosownej opłaty.

 8. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 900 do 1600. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządcy Cmentarza, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

 

§ 3

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 1. niszczenie urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,

 2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 3. ustawiania ławeczek, ogrodzeń itp., bez zgody administratora,

 4. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

 5. wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

 6. przebywanie w stanie nietrzeźwym, oraz spożywania alkoholu na terenie cmentarza,

 7. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników)

 8. żebractwa.

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze Zarządcy Cmentarzy i uzyskania jego zgody dokonywania następujących czynności;

 1. prac kamieniarskich, budowlanych,

 2. prowadzenia działalności handlowej,

 3. wjazdu rowerami i pojazdem mechanicznym,

 4. samowolnego sadzenia oraz usuwanie drzew i krzewów,

 5. umieszczania reklam w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza,

 6. przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich stałych elementów jego wyposażenia.

 

§ 4

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i jego otoczeniu spoczywa na dysponencie grobu.

 2. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada dysponent grobu, rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.

 3. Gromadzenie wszelkich odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach.

 

§ 5

 1. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością Cmentarzy, odbywa się Biurze Zarządcy Cmentarzy w dniach i godzinach urzędowania.

 2. W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Zarządcą.

 3. Chowanie zwłok na terenie Cmentarzy może być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządcy.

 4. Pochowanie zwłok może być dokonywane przez osobę, której przysługuje prawo pochowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi powyższe wymogi.

 5. Pochowanie zwłok wymaga uprzedniego dokonania wymaganych prawem czynności, w tym przedstawienia Zarządcy zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego karty zgonu oraz uzgodnienia terminu pogrzebu i miejsca pochówku.

 6. Miejsce pod grób wyznacza Zarządca a grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności i zgodnie z planem zagospodarowania wg sektorów, rzędów, miejsc.

 

§ 6

 1. Na Cmentarzach Komunalnych w Dębicy urządza się groby:

 1. ziemne zwykłe,

 2. ziemne pogłębione (w miarę możliwości uwarunkowania podłoża),

 3. groby murowane – grobowce,

 4. groby ziemne i murowane na urny.

 1. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

 2. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 7

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 8

 1. Groby oraz miejsca zarezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego.

 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym, przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawniony jest dysponent grobu.

 3. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji.

 4. W przypadku gdy dysponentem grobu jest więcej niż jedna osoba, decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub jedną z nich upoważnioną przez pozostałe.

 5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta grobu nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz jego decyzji naruszających dobra osobiste innych osób ponosi dysponent grobu.

 

§ 9

 1. Za korzystanie z Cmentarzy pobiera się opłaty, opłaty są pobierane przez Zarządcę Cmentarzy zgodnie z cennikiem obowiązującym na cmentarzach komunalnych.

 2. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, grób murowany, za miejsce zarezerwowane oraz przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego, miejsca zarezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. W ostatnim roku obowiązywania opłaty należy bez wezwania ponownie wnieść opłaty na kolejny okres 20 lat.

 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób ziemny Zarządca ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku. Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej na Cmentarzu oraz powiadomieniem (w miarę możliwości) dysponenta grobu lub osoby opiekującej się grobem, co najmniej 6 miesiące przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności Zarządca sporządza stosowny protokół.

 4. W przypadku nie przedłużenia opłaty za kolejne lata za miejsce zarezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy i jest traktowane jako rezygnacja z dalszego użytkowania miejsca.

 

§ 10

 1. Na wykonanie prac ziemnych, kamieniarsko-budowlanych i innych należy uzyskać zgodę Zarządcy.

 2. Zgodę wydaje się wyłącznie na roboty w miejscach za które uregulowana jest opłata.

 

§ 11

 1. Osoby w tym podmioty gospodarcze, wykonujące prace na terenie Cmentarzy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania. W wypadku nie usunięcia tych szkód w terminie ustalonym przez Zarządcę, prace zostaną wykonane przez Zarządcę na koszt sprawcy.

 2. Zarządca Cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 3. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

§ 12

W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca  ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.)